התאמה למס

  • העברת סיכום דוח רווח והפסד לפני מס לתקופה לדוח התאמה למס.
  • איסוף ושמירת הסכומים לתיאום לצורכי מס במהלך עבודת עריכת המאזן ודוח רווח והפסד.
  • הצגת רשימת הסכומים לתיאום לצורכי מס לצד תבנית דוח ההתאמה למס, וקישור הסכומים לשורות הרלוונטיות.
  • עדכון הסכומים לתיאום לצורכי מס כתוצאה משינוי היתרה בחשבון או בסעיף רווח והפסד בעקבות פעולות נוספות.
  • הוספת מזכר (Memo) לרישום הערות והבהרות לסכומים לתיאום לצורכי מס.
  • שורות מוגדרות מראש ליישום הוראות חוק נוספות (התאמות IFRS, ניכוי בשל פחת).
עבור לתוכן העמוד