דוח שינויים בהון העצמי

  • עיצוב הדוח כמטריצה, על ידי הגדרת השורות והטורים בדוח.
  • מידות המטריצה : עד 100 שורות לכל תקופה, 20 טורים.
  • סיכומי ביניים אופקיים ואנכיים.
  • בדיקת סיכום ההון העצמי בדוח מול הנתון המקביל במאזן.
  • עריכת והצגת הדוח לשלוש תקופות.
  • הקלדת הנתונים ידנית או קישור סכומים מהמאזן ומדוח רווח והפסד.
עבור לתוכן העמוד