תזרימי מזומנים

  • בכל גישה לדוח תזרימי מזומנים מחושב סכום ההפרש בין היתרה לתקופת הדוח לבין היתרה לתקופה הקודמת לכל הפריטים המאזניים (נתוני "מקורות ישימושים"), ונתונים אלו מקושרים לשורות דוח תזרימי המזומנים.
  • רישום פעולות התאמה להשלמת הנתונים הדרושים להכנת הדוח (לדוגמה, רישום תמורה ממכירת רכוש קבוע,  הפרדת רווח הון מהרווח לפי דוח רווח והפסד, וכו').
  • יבוא סכומים מחושבים לפעולות התאמה מגליון אקסל.
  • נייר עבודה טבלאי להצגת היתרות המשמשות לעריכת הדוח, ומיון היתרות למעגלי תזרימי מזומנים על פי בחירת המשתמש.
  • בדיקת התאמת יתרת המזומנים לתחילת ולסוף התקופה לסכומים המקבילים במאזן.
עבור לתוכן העמוד